Phần mềm quản lý bán hàng + kết hợp website bán hàng online

Gói

Miễn phí

1 Địa điểm kinh doanh

2 Người dùng

100 Các sản phẩm

1000 Hóa đơn

Miễn phí cho 99 Năm

Doanh nghiệp nhỏ

3 Địa điểm kinh doanh

10 Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

WooCommerce Module

7 Ngày dùng thử

5000000.0000 / 1 Năm

Doanh nghiệp bán buôn - lớn

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

WooCommerce Module

7 Ngày dùng thử

15000000.0000 / 1 Năm